مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Minuti Prepagati per interventi in TeleAssistenza (9997 موجود است) -
Assistenza tecnica effettuata da remoto.
Pacchetto prepagato da 60 min.

شروع از 60.00 € به صورت یک بار
Intervento Tecnico OnSide (9993 موجود است) -
Assistenza tecnica effettuata presso Vs sede,


شروع از 40.00 € به صورت یک بار
Intervento Tecnico Onsite da 1/2 gg (9995 موجود است) -
Assistenza tecnica effettuata presso Vs sede della durata di 4 ore consecutive.


شروع از 170.00 € به صورت یک بار
Intervento Tecnico On Site da 1 gg (9997 موجود است) -
Assistenza tecnica effettuata presso Vs sede della durata di 4 + 4 ore consecutive.


شروع از 280.00 € به صورت یک بار
Carnet Prepagato A -
Intervento Hardware Computer e periferiche
(Upgrade, riparazioni, ricerca guasti)


شروع از 390.00 € به صورت یک بار
Carnet Prepagato B -
Intervento Hardware Server e Reti
(Cablaggio, Configurazione, Installazione)


شروع از 590.00 € به صورت یک بار
Carnet Prepagato C -
Intervento Software Sistemistico
(Installazione sistemi operati, rimozione virus, installazione sw)


شروع از 490.00 € به صورت یک بار
Carnet Prepagato D -
Intervento Software Specialistico
(Istruzioni sull’uso di software per la produttività personale)


شروع از 790.00 € به صورت یک بار
Carnet Prepagato E -
Intervento Software Gestionale Sistemistico
(Reinstallazioni, modifica reportistica, conflitti Hw/Sw)


شروع از 590.00 € به صورت یک بار
Carnet Prepagato F -
Intervento Software Gestionale Specialistico
(Formazione, Analisi Problematiche, Impostazioni personalizzate)


شروع از 290.00 € به صورت یک بار
Carnet Prepagato 10y.o -
Tutte le tipologie di intervento
(riservato clienti 10y.o.)


شروع از 600.00 € به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.145.153) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution